Alamat ng Pinya at Buod ng Alamat ng Pinya

Ang Alamat ng Pinya at Buod ng Alamat ng Pinya

Nais mo bang basahin ang alamat ng pinya at alamin ang buod nito? Basahin rito ang buong alamat ng pinya at buod ng alamat ng pinya.

Para sa iba pang kaalaman at halimbawa ng alamat: Ano ang Alamat at Halimbawa ng Alamat

Alamat ng Pinya

Noong unang panahon may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak. Kaya lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay, ngunit laging ikinakatwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Kaya’t pinabayaan na lang niya ang kanyang anak.

Isang araw nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw ngunit napabayaan dahil sa kalalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensiya na lang si Aling Rosa, napagsilbihan naman siya kahit paano ng anak.

Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa kaya’t napilitang si Pinang ang gumagawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto hindi niya makita ang posporo. Tinanong ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon ng ganoon ang nangyayari. Walang bagay na di makita at agad tinatanong ang kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa katatanong ng anak kaya?t nawika nito: ” Naku! Pinang, sana’y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong nang tanong sa akin.

Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina ay di na umimik si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang anak ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain.

Pagkaraan ng ilang araw ay magaling-galing na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit naglahong parang bula si Pinang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang.

Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ang halamang iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito’y magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa ng makita ang anyo ng bunga nito. Ito’y hugis-ulo ng tao at napapalibutan ng mata.

Biglang naalaala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pina, na sana’y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang, Sa palipat-lipat sa bibig ng mga tao ang pinang ay naging pinya.

Buod ng Alamat ng Pinya

Si Pina ay nag-iisang anak ni Aling Rosa mahal na mahal niya ito kung kaya ninais niyang lumaki itong may kaalaman sa mga gawaing bahay. Ngunit si Pina ay hindi mahilig sa paggawa ng mga ito. Ang tangi niyang nais ay makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Isang araw na nagkasakit ang kanyang ina napilitan si Pina na gumawa ng mga gawaing bahay.

Isang araw sa kanyang pagluluto hindi niya makita ang sandok. Kanya itong itinanong sa kanyang ina, sa inis ng ina sapagkat lahat na lamang ay tinatanong ni Pina sinabi niya dito na sana ay magkaroon ito ng maraming mata upang makita nito ang mga bagay na hinahanap nito. Umalis si Pina sa silid ng ina ng di umiimik. Kinagabihan hindi na bumalik si Pina sa kanyang silid. Agad niya itong tinawag ngunit walang sumasagot sa kanyang tawag. Hindi niya na ito nakita.

Isang umagang nagwawalis si Aling Rosa sa kanilang bakuran nakita niya ang isang halaman na tumubo sa silong ng kanilang bahay. Kinuha niya ito at itinanim sa kanilang bakuran. Pagkaraan ng mga araw ito ay lumaki at namunga. Nagulat si Aling Rosa sa itsura ng bunga ng halaman sapagkat ang bunga nito ay napapalibutan ng mata. Kanyang naalala ang kanyang anak na si Pina at ang kanyang sinabi dito. Naiisip niya na ang sinabi niya kay Pina ay tumalab dito. Kung kaya ang halaman ay tinawag niyang itong Pinang. Nang magtagal ito ay tinawag ng Pinya.

Para sa iba pang kaalaman at halimbawa ng alamat: Ano ang Alamat at Halimbawa ng Alamat

Give a Comment